SDYU UED提醒您:检测到您在用IE老版本浏览器或360兼容模式访问,为帮助您获得更好的体验,推荐使用chrome,搜狗,IE11等浏览器或更换至360极速模式
发表论文
2018年论文汇总
作者:        发布时间:2020-09-08        来源:
序号 题目 作者 期刊名称 发表年份、卷、页码 影响因子 杂志类型
(SCI/EI等)
1 First-Principles Screening of All-Inorganic Lead-Free ABX(3) Perovskites Xin MaoLei SunTao WuTianshu ChuWeiqiao Deng*Keli Han* Journal of Physical Chemistry C 2018,122(14): 7670-7675 4.401 SCI/EI
2 Lead-Free Silver-Bismuth Halide Double Perovskite Nanocrystals Bin YangJunsheng ChenSongqiu YangFeng HongLei SunPeigeng HanTõnu PulleritsWeiqiao DengKeli Han* Angewandte Chemie 2018,57(19): 5359-5363 12.959 SCI/EI
3 Lead-Free, Two-Dimensional Mixed Germanium and Tin Perovskites Pengfei ChengTao WuJunxue LiuWei Qiao DengKeli Han* J. Phys. Chem. Lett. 2018,9(10): 2518-2522 7.811 SCI/EI
4 Constructing Sensitive and Fast Lead-Free Single-Crystalline Perovskite Photodetectors Bin YangYajuan Li, Yuxuan Tang, Xin Mao, Cheng Luo, Meishan Wang, Weiqiao Deng, Keli Han* J. Phys. Chem. Lett. 2018,9(11): 3087-3092 8.811 SCI/EI
5 Lead-Free Direct Band Gap Double-Perovskite Nanocrystals with Bright Dual-Color Emission Bin YangXin MaoFeng HongWeiwei MengYuxuan TangXusheng XiaSongqiu YangWeiqiao DengKeli Han* JACS 2018,140(49): 17001-17006 14.612 SCI/EI
6 Conductive Microporous Covalent Triazine-Based Framework for High-Performance Electrochemical Capacitive Energy Storage Yajuan LiShuanghao ZhengXue LiuPan LiLei Sun, Ruixia YangSen WangZhongshai Wu*Xinhe BaoWeiqiao Deng* Angewandte Chemie 2018,57(27): 7992-7996 12.959 SCI/EI
7 Selectively nitrogen-doped carbon materials as superior metal-free catalysts for oxygen reduction Qing Lv, Wenyan Si, Jianjiang He, Lei Sun,Chunfang Zhang,Ning Wang, Ze Yang, Xiaodong Li, Xin Wang, Weiqiao Deng, Yunze Long, Changshui Huang*, Yuliang Li* Nature Communications 2018,9 13.61 SCI


上一篇: 2019年论文汇总

下一篇:暂无